1
Untitled Document
 

3.  สถานการณ์การให้บริการ

          3.1 ระยะเวลาในการรอคอยการใส่ฟันเทียม

                ระยะเวลาของการรอคอยการให้บริการใส่ฟันเทียมของผู้สูงอายุในภาพเครือข่ายบริการที่ 9 ยังมีระยะเวลาการรอคอยในภาพรวม นาน 14 เดือน จังหวัดที่มีระยะเวลาการรอคอยนานที่สุด คือจังหวัด นครราชสีมา   รองลงมาคือ จังหวัดบุรีรัมย์  ชัยภูมิ และสุรินทร์  คิดเป็นระยะเวลาการรอคอย ถึง 36,12,6 และ 3 เดือน

 

          3.2  ระยะเวลาในการรอคอย ในการให้บริการรักษาคลองรากฟัน และการผ่าตัดฟันคุด   ในสถานบริการระดับตติยภูมิในภาพรวมของเครือข่ายบริการที่ 9 มีระยะเวลาการรอคอย เป็น 10  สัปดาห์ จังหวัดที่มีระยะเวลาการรอคอยนานที่สุดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา  และ สุรินทร์ รองลงมาคือ จังหวัดบุรีรัมย์ และชัยภูมิ คิดเป็นระยะเวลาการรอคอย เป็น 12 และ 8 สัปดาห์ ตามลำดับ  สำหรับระยะเวลาในการรอคอยการให้บริการผ่าตัดฟันคุดในภาพรวมของเครือข่ายบริการมีระยะเวลาการรอคอยคิดเป็น 3.5 สัปดาห์ จังหวัดที่รอคอยการให้บริการนานที่สุดได้แก่จังหวัดชัยภูมิ และบุรีรัมย์ รองลงมาได้แก่ จังหวัดนครราชสีมาและสุรินทร์ คิดเป็นระยะเวลาการรอคอย เป็น 4 และ 3 สัปดาห์ตามลำดับ