1
Untitled Document
 
Untitled Document

 

โครงสร้างตามภารกิจโรงพยาบาลแยกตามระดับบริการเครือข่ายบริการที่ 9

ระดับโครงสร้างภารกิจ

ชื่อรพ.

รพ.ทั่วไปขนาดเล็ก (M1)

1.จังหวัดนครราชสีมา : รพ.ปากช่องนานา /รพ.นครราชสีมา
2.จังหวัดบุรีรัมย์ : รพ.นางรอง
3.จังหวัดสุรินทร์ : รพ.ปราสาท

รพช.แม่ข่ายNode:  M2

1.จังหวัดชัยภูมิ : รพ.ภูเขียว/ แก่งคร้อ /หนองบัวแดง
2.จังหวัดนครราชสีมา :  รพ.พิมาย/โชคชัย/ ครบุรี / บัวใหญ่ /ด่านขุนทด
3.จังหวัดบุรีรัมย์  : ลำปลายมาศ/สตึก /ประโคนชัย
4.จังหวัดสุรินทร์ :  สังขะ /รัตนบุรี /ศีรขรภูมิ

รพช.ขนาด 2.2(F1)

1.จังหวัดชัยภูมิ : จัตุรัส/บำเหน็จรณรงค์
2.จังหวัดนครราชสีมา : ชุมพวง / ประทาย/ ปักธงชัย/ สีคิ้ว/ จักราช/ สูงเนิน 3.จังหวัดบุรีรัมย์ : ละหานทราย/ พุทไธสง
4.จังหวัด : ท่าตูม   

รพช.ขนาด 2.1(F2)

1.จังหวัดชัยภูมิ : คอนสาร เกษตรสมบูรณ์ บ้านแท่น คอนสวรรค์  บ้านเขว้า หนองบัวระเหว เทพสถิต ภักดีชุมพล เนินสง่า
2.จังหวัดนครราชสีมา : วังน้ำเขียว เมืองยาง ลำทะเมนชัย โนนแดง       หนองบุญมาก เสิงสาง คง บ้านเหลื่อม แก้งสนามนาง โนนไทย พระทองคำ โนนสูง  ขามสะแกแสง หัวยแถลง ขามทะเลสอ
3.จังหวัดบุรีรัมย์ : ปะคำ โนนสุวรรณ ชำนิ โนนดินแดง เฉลิมพระเกียรติ หนองกี่ บ้านกรวด หนองหงส์ พลับพลาชัย นาโพธิ์ บ้านใหม่ไชยพจน์ กระสัง คูเมือง ห้วยราช
4.จังหวัดสุรินทร์ : ชุมพลบุรี สนม สำโรงทาบ กาบเชิงพนมดงรัก บัวเชด    จอมพระ ลำดวน

รพช.ขนาดเล็ก (F3)

1.จังหวัดชัยภูมิ : ซับใหญ่
2.จังหวัดนครราชสีมา : สีดา บัวลาย เทพารักษ์  เฉลิมพระเกียรติ                       3.จังหวัดบุรีรัมย์ : บ้านด่าน  แคนดง 
4.จังหวัดสุรินทร์ : เขวาสินรินทร์ ศรีณรงค์ โนนนารายณ์


จำนวนการจัดบริการโดยทันตาภิบาล ในรพสต.
จำนวนทันตภิบาล นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ รวม
 จำนวน รพ.สต. (แห่ง) 350 167 226 209 952
จำนวน รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลประจำ 108 41 35 21 205
จำนวน รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลหมุนเวียน 202 89 106 177 574
จำนวน รพ.สต.ที่ไม่มีทันตาภิบาลหมุนเวียน 40 37 89 11 177