1
Untitled Document
 
Untitled Document
  1. สถานการณ์กำลังคน

          สถานการณ์กำลังคนผู้ให้บริการทันตสุขภาพในเครือข่ายบริการที่ 9 ค่อนข้างขาดแคลนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ GIS โดยมีสถานการณ์ดัง
นี้  ทันตแพทย์ ภาพรวมของเครือข่าย พบว่า มีสัดส่วนทันตแพทย์ต่อประชากรอยู่ในภาพรวมคิดเป็น 1:18,509. และสัดส่วนของทันตาภิบาล
ต่อประชากรคิดเป็น  1:12,351 นอกจากนี้ ในเครือข่ายบริการที่ 9 ยังมีปัญหาการกระจายตัวของทันตาภิบาลในเขตชนบท โดยภาพรวมของ
เครือข่ายบริการมีการกระจายของทันตาภิบาลที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 
คิดเป็น 0.23:1 โดยจังหวัดที่มีการกระจายมากที่สุดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา   ชัยภูมิ   บุรีรัมย์   และสุรินทร์ คิดเป็น 0.36:1 , 0.22:1,
0.16:1 และ 0.10:1 ตามลำดับตามลำดับ   แต่คาดว่าสถานการณ์ด้านกำลังคน โดยเฉพาะทันตาภิบาลจะแนวโน้มดีขึ้น รวมถึงมีการกระจายตัวในรพ.สต.มากขึ้น
เนื่องจากโครงการผลิตทันตาภิบาลหลักสูตร 2 ปี ซึ่งทำให้ภายใน 2 ปี (ปีพ.ศ. 2557) จะมีทันตาภิบาลปฏิบัติงานประจำในรพ.สต.เพิ่มมากขึ้น 


ตาราง แสดงสัดส่วนของผู้ให้บริการต่อประชาชนในจังหวัด และสัดส่วนการกระจายตัวของทันตาภิบาล


จังหวัด

ประชากรทั้งหมด

ทันตแพทย์
มีจริง

ทันตาภิบาล
มีจริง

สัดส่วน
ทันตแพทย์ต่อประชากร

สัดส่วน
ทันตาภิบาลต่อประชากร

การกระจายของ
ทันตาภิบาลใน รพสต.

นครราชสีมา

2,582,089

132

257

1:19561

1:10047

0.36:1

ชัยภูมิ

1,127,423

73

99

1:15444

1:11388

0.22:1

บุรีรัมย์

1,553,765

79

106

1:19667

1:14658

0.16:1

สุรินทร์

1,381,761

75

76

1:18423

1:18181

0.10:1

รวม

6,645,038

359

538

1:18509

1:12351

0.23:1


ข้อมูลทันตาภิบาลในรพ.สต.ระดับต่างๆ

 

จังหวัด

รพ.สต.(แห่ง)                                  

จำนวน ทภ.ที่มีใน รพ.สต.

ทั้งหมด

P1 ปชก>8000

P2  ปชก3001-8000

P3   ปขก>3000

รวมทั้งหมด

 

ร้อยละ

ปี 2556

ปี2557

จำนวน

มีทภ.

จำนวน

มีทภ.

จำนวน

มีทภ.

มี ทภ.เพิ่ม

มี ทภ.เพิ่ม

นครราชสีมา

349

68

54

237

72

44

0

126

36.1

3

54

ชัยภูมิ

168

27

19

116

18

25

1

38

22.62

2

30

บุรีรัมย์

224

33

13

170

23

21

2

38

16.96

4

63

สุรินทร์

210

33

13

153

10

24

0

23

10.95

7

58

รวม

951

16

99

676

123

114

3

225

23.66

16

205


ตาราง แสดงจำนวนทันตแพทย์และความต้องการตามเกณฑ์

จังหวัด

ทันตแพทย์

ข้อมูลตามกรอบทันตแพทย์ในสถานบริการ

ประชากรทั้งหมด

GIS 1:10000

มีจริง

ขาด

 A    15-30 คน

S      8-16 คน

M1

M2

F1-F3

จำนวน
สถานบริการ

เกณฑ์
6-12 คน

จำนวน
สถานบริการ

เกณฑ์
5-10 คน

จำนวน
สถานบริการ

เกณฑ์
1:10000

นครราชสีมา

        2,582,089

258.2

132

126.2

24

0

2

11

5

23

22

70

ชัยภูมิ

        1,127,423

112.7

73

39.7

0

13

0

0

3

19

12

38

บุรีรัมย์

        1,553,765

155.4

79

76.4

12

0

1

9

         3

15

17

39

สุรินทร์

        1,381,761

138.2

75

63.2

16

0

1

8

4

19

8

32

รวม

      6,645,038

664.5

359

305.5

52

13

4

28

15

76

59

179


ตารางแสดงจำนวนทันตาภิบาลและความต้องการตามเกณฑ์

จังหวัด

ทันตาภิบาล

ข้อมูลทันตาภิบาลในสถานบริการเปรียบเทียบตามกรอบ

ประชากรทั้งหมด

GIS 1:8000

มีจริง

ขาด

 A  
 4-8 คน

S      4-8 คน

จำนวน
สถาน
บริการ

M1    4-8 คน

จำนวน
สถาน
บริการ

   M2   
3-6 คน

จำนวน
สถานบริการ

 F1-F3

จำนวน ทภ
. ใน

F1-F3

นครราชสีมา

  2,582,089

322.8

257

65.8

6

-

2

6

5

21

22

79

ชัยภูมิ

  1,127,423

140.9

99

41.9

-

2

-

-

3

15

12

39

บุรีรัมย์

  1,553,765

194.2

106

88.2

1

-

1

5

3

13

17

46

สุรินทร์

  1,381,761

172.7

76

96.7

2

-

1

6

4

20

8

26

รวม

 6,645,038

830.6

538

292.6

9

2

4

17

15

69

59

190


ความต้องการผู้ช่วยทันตแพทย์ตามเกณฑ์

 

จังหวัด

ผช.ทันตแพทย์ในสถานบริการ

 A&S

 M1

 M2

F1-F3

กรอบ 1:1.5

มี ผช.

ขาด

กรอบ 1:1.5

มีผช.

ขาด

กรอบ 1:1.5

มีผช.

ขาด

จำนวนoperator

มีผช.

ขาด

นครราชสีมา

45

25

20.0

26

14

11.5

66

39

27

149

148

1

ชัยภูมิ

23

12

10.5

 

-

 

51

24

27

77

55

22

บุรีรัมย์

20

13

6.5

21

14

7.0

42

24

18

85

69

17

สุรินทร์

27

16

11.0

21

12

9.0

59

28

31

58

35

23

รวม

114

66

48

67.5

40

27.5

217.5

115

102.5

369

307

62