1
Untitled Document
 
Untitled Document Untitled Document
ลำดับ สาขา จำนวน
1 ทันตกรรมหัตถการ 1
2 ปริทันตวิทยา 3
3 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 2
4 ทันตกรรมประดิษฐ์ 3
5 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 5
6 ทันตกรรมจัดฟัน 1
7 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
8 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 0
9 ทันตกรรมทั่วไป 11
10 ทันตสาธารณสุข 14
11 ทันตกรรมชุมชน 0
12 ทันตกรรมป้องกัน 0
13 ทันตกรรมบูรณะ 0