1
Untitled Document
 
Untitled Document
  1. ปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชน

          จากข้อมูลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ 2555  ของศูนย์อนามัยที่ 5  จังหวัดนครราชสีมา(เครือข่ายบริการที่ 9)  พบว่า ร้อยละของเด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุในภาพรวมของเครือข่ายบริการที่9  คิดเป็นร้อยละ 42.93  โดยจังหวัดชัยภูมิ ปราศจากฟันผุสูงที่สุดของเขต  รองลงมาคือ บุรีรัมย์  สุรินทร์ และ นครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ47.80  45.30, 43.20,และ35.45  ตามลำดับ  ร้อยละของเด็ก 12 ปีปราศจากฟันผุในภาพรวมของเขตเครือข่ายบริการ คิดเป็นร้อยละ 45.06 โดยจังหวัดนครราชสีมา ปราศจากฟันผุสูงที่สุดของเขต  รองลงมาคือ บุรีรัมย์  สุรินทร์ และ ชัยภูมิ  คิดเป็นร้อยละ 66.34, 42.50, 37.80 และ 33.60  ค่าเฉลี่ย ฟัน ผุ ถอน อุด (DMFT) ของกลุ่มอายุ 12 ปี ในภาพรวมของเขตเครือข่ายบริการ คิดเป็น 1.74 ซี่/คน โดยจังหวัดสุรินทร์ มี่ค่าเฉลี่ย ฟันผุ ถอน  อุด มากที่สุด รองลงมาคือ  ชัยภูมิ นครราชสีมา  และบุรีรัมย์ คิดเป็น  1.82 , 1.80, 1.68 และ 1.66 ตามลำดับ  และร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคู่สบฟันหลังเป็นฟันแท้กับฟันเทียมหรือฟันเทียมกับฟันเทียม 4คู่ขึ้นไป ในภาพรวมของเขตเครือข่ายบริการ คิดเป็นร้อยละ  52.57  โดยจังหวัดสุรินทร์ มีร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคู่สบฟันหลังเป็นฟันแท้กับฟันเทียมหรือฟันเทียมกับฟันเทียม 4คู่ขึ้นไป มากที่สุด รองลงมาคือ บุรีรัมย์  ชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 60.90, 50.60, 49.60 และ 49.20  ตามลำดับ 

 

   ตารางที่ 1 ข้อมูลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2555 เครือข่ายบริการที่ 9


จังหวัด

ร้อยละเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุ

ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ

ค่าเฉลี่ย ฟันผุ ถอน อุดDMFT ของเด็กอายุ 12 ปี

     ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคู่สบฟันหลังเป็นฟันแท้กับฟันเทียมหรือฟันเทียมกับฟันเทียม 4คู่ขึ้นไป

เป้าหมาย

ร้อยละ 40

ร้อยละ 45

ค่าเฉลี่ย 1.5 ซี่/คน

ร้อยละ 50

นครราชสีา

35.45

66.34

1.68

49.20

ชัยภูมิ

47.8

33.60

.0

49.60

บุรีรัมย์

45.30

42.50

1.66

50.60

สุรินทร์

43.20

37.80

1.82

60.90

รวม

42.93

45.06

1.74

  52.57