1
Untitled Document
เลือก ปี เลือกงวด
เลือกจังหวัด    เลือกอำเภอ

ข้อมูลกิจกรรมทันตสาธารณสุขรายโรงเรียน รายงานงวดที่่ 2 ปี 2562

** ให้กรอก เลข 1 ในตาราง หากมีกิจกรรมในโรงเรียน

ปลอดน้้ำหวาน/น้ำอัดลม
ขนมกรุบกรอบ
กิจกรรมแปรงฟัน กิจกรรมตรวจฟัน กิจกรรมรณรงค์/อบรมครู
ลำดับอำเภอตำบลโรงเรียน ปลอดน้ำอัดลมปลอดน้ำอัดลมขนมกรุบกรอบแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ตรวจฟันโดยจนท/ทันตะตรวจฟันโดยครูมีกิจกรรมรณรงค์/อบรมครูผู้รับผิดชอบ