1
Untitled Document
Untitled Document
  เลือก CUP เลือกปีงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเป้าหมาย บุคคล แยกราย CUP
หมายเหตุ : ข้อมูลระดับ CUP หากป้อนข้อมูลใน รพสต.ไม่ครบทุกแห่ง ข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง
  CUP ประ
ชากร
ประ
ชากร
UC
หญิง
ตั้ง
ครรภ์
เด็ก
9
เดือน
เด็ก 18 เดือน เด็ก
3
ปี
เด็ก
ประถม
เด็ก
ป.1
เด็ก
ป.6
ผู้สูง
อายุ
เบา
หวาน
พิการ อสม
001
00019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002
10667 โรงพยาบาลบุรีรัมย์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003
28020 โรงพยาบาลบ้านด่าน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004
10895 โรงพยาบาลคูเมือง
8,362 7,722 11 7 9 11 732 102 127 1,612 367 374 247
005
10899 โรงพยาบาลละหานทราย
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006
10905 โรงพยาบาลสตึก
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007
10906 โรงพยาบาลปะคำ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
008
10908 โรงพยาบาลหนองหงส์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
009
10909 โรงพยาบาลพลับพลาชัย
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010
10896 โรงพยาบาลกระสัง
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
011
10898 โรงพยาบาลหนองกี่
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
012
10901 โรงพยาบาลบ้านกรวด
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
013
10907 โรงพยาบาลนาโพธิ์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014
10900 โรงพยาบาลประโคนชัย
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015
10912 โรงพยาบาลชำนิ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016
10913 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
017
10914 โรงพยาบาลโนนดินแดง
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
018
10911 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
019
10910 โรงพยาบาลห้วยราช
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020
11619 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
021
23578 โรงพยาบาลแคนดงเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
022
10904 โรงพยาบาลลำปลายมาศ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
023
10902 โรงพยาบาลพุทไธสง
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
024
10897 โรงพยาบาลนางรอง
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
025
03076 รพสต.บ้านสองห้องตำบลบ้านด่าน
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
026
11907 โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
027
11493 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัติศึก
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
028
11904 โรงพยาบาลนายแพทย์สุรเชษฐ์2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8,362 7,722 11 7 9 11 732 102 127 1,612 367 374 247