1
Untitled Document
Untitled Document
  เลือก CUP เลือกปีงบประมาณ
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเป้าหมาย บุคคล แยกราย CUP
หมายเหตุ : ข้อมูลระดับ CUP หากป้อนข้อมูลใน รพสต.ไม่ครบทุกแห่ง ข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง
  CUP ประ
ชากร
ประ
ชากร
UC
หญิง
ตั้ง
ครรภ์
เด็ก
9
เดือน
เด็ก 18 เดือน เด็ก
3
ปี
เด็ก
ประถม
เด็ก
ป.1
เด็ก
ป.6
ผู้สูง
อายุ
เบา
หวาน
พิการ อสม
001
00024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002
10702 โรงพยาบาลชัยภูมิ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003
10973 โรงพยาบาลหนองบัวแดง
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004
10975 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005
10978 โรงพยาบาลภูเขียว
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006
10970 โรงพยาบาลบ้านเขว้า
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007
10971 โรงพยาบาลคอนสวรรค์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
008
10972 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
009
10974 โรงพยาบาลจัตุรัส
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010
10976 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
011
10977 โรงพยาบาลเทพสถิต
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
012
10979 โรงพยาบาลบ้านแท่น
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
013
10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014
10981 โรงพยาบาลคอนสาร
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015
10982 โรงพยาบาลภักดีชุมพล
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016
10983 โรงพยาบาลเนินสง่า
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
017
04007 รพ.ซับใหญ่
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
018
14425 ศูนย์เทศบาลเมืองน้อย
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0