1
Untitled Document

 

รายงานโครงการฟันเทียมพระราชทาน Untitled Document
เลือก ปี
เลือกจังหวัด     

ตารางแสดงผลงานโครงการฟันเทียมพระราชทาน จังหวัด สุรินทร์

ลำดับ CUP ปรับปรุง เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ LastUpdate
10668 โรงพยาบาลสุรินทร์   -
10919 โรงพยาบาลกาบเชิง   -
10917 โรงพยาบาลจอมพระ   -
10915 โรงพยาบาลชุมพลบุรี   -
10916 โรงพยาบาลท่าตูม   -
10926 โรงพยาบาลบัวเชด   -
10918 โรงพยาบาลปราสาท   -
22302 โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา   -
10920 โรงพยาบาลรัตนบุรี   -
10  10924 โรงพยาบาลลำดวน   -
11  27843 โรงพยาบาลศรีณรงค์   -
12  10922 โรงพยาบาลศีขรภูมิ   -
13  10921 โรงพยาบาลสนม   -
14  10923 โรงพยาบาลสังขะ   -
15  10925 โรงพยาบาลสำโรงทาบ   -
16  27842 โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์   -
17  27844 โรงพยาบาลโนนนารายณ์   -
    รวม 0 0 0.0