1
Untitled Document

 

รายงานโครงการฟันเทียมพระราชทาน Untitled Document
เลือก ปี
เลือกจังหวัด     

ตารางแสดงผลงานโครงการฟันเทียมพระราชทาน จังหวัด ชัยภูมิ

ลำดับ CUP ปรับปรุง เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ LastUpdate
10702 โรงพยาบาลชัยภูมิ   -
04007 รพ.ซับใหญ่   -
10971 โรงพยาบาลคอนสวรรค์   -
10981 โรงพยาบาลคอนสาร   -
10974 โรงพยาบาลจัตุรัส   -
10975 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์   -
10970 โรงพยาบาลบ้านเขว้า   -
10979 โรงพยาบาลบ้านแท่น   -
10982 โรงพยาบาลภักดีชุมพล   -
10  10978 โรงพยาบาลภูเขียว   -
11  10976 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว   -
12  10973 โรงพยาบาลหนองบัวแดง   -
13  10972 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์   -
14  10977 โรงพยาบาลเทพสถิต   -
15  10983 โรงพยาบาลเนินสง่า   -
16  10980 โรงพยาบาลแก้งคร้อ   -
    รวม 0 0 0.0