1
Untitled Document

     

 

จังหวัด ชัยภูมิ       เลือก พศ. :

ลำดับ รายการ หน่วยงาน พศ 2560 พศ 2561 พศ 2562 พศ 2563
  กลุ่มอายุ 3 ปี ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันน้ำนม 57.20
    ร้อยละเด็กอายุ  3ปี มีฟันผุยังไม่ได้อุด 41.80
  กลุ่มอายุ 5-6 ปี ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันน้ำนมและฟันแท้ 26.40
    ร้อยละเด็กอายุ  5 ปี มีฟันผุ ยังไม่ได้อุด 71.80
  กลุ่มอายุ 12 ปี ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันแท้ 54.20
    ร้อยละเด็กอายุ  12ปี(ป6) มีฟันผุยังไม่ได้อุด 26.60
    ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟันแท้(DMF) 1.00
    เด็กอายุ 12 ปี (ป.6) ไม่มีเหงือกเลือดออก  40.00
    เด็กอายุ 12 ปี (ป.6) มีฟันตกกระ 0.10
  กลุ่มอายุ 15-17 ปี ร้อยละของเด็กที่มีฟันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 28 ซี่ 0.00
    ร้อยละของเด็กที่มีสภาวะปริทันต์ปกติ 35.70
  กลุ่มอายุ 35-44ปี  ร้อยละของประชากรที่มีฟันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ 98.70
  กลุ่มอายุ 60 ปี ร้อยละของประชากรที่มีฟันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ 64.70
    ร้อยละประชากรที่มีฟันใช้งานที่เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ) 0.00
    ผู้สูงอายุที่มีคู่สบฟันหลังเป็นฟันแท้กับฟันแท้ 4 คู่ขึ้นไป  44.70
    ผู้สูงอายุที่มีคู่สบฟันหลังเป็นฟันแท้กับฟันเทียมหรือฟันเทียมกับฟันเทียม 4 คู่ขึ้นไป  0.00