1
Untitled Document

     

 

จังหวัด ชัยภูมิ       เลือก พศ. :

ลำดับ รายการ หน่วยงาน พศ 2561 พศ 2562 พศ 2563 พศ 2564
  กลุ่มอายุ 3 ปี ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันน้ำนม
    ร้อยละเด็กอายุ  3ปี มีฟันผุยังไม่ได้อุด
  กลุ่มอายุ 5-6 ปี ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันน้ำนมและฟันแท้
    ร้อยละเด็กอายุ  5 ปี มีฟันผุ ยังไม่ได้อุด
  กลุ่มอายุ 12 ปี ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันแท้
    ร้อยละเด็กอายุ  12ปี(ป6) มีฟันผุยังไม่ได้อุด
    ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟันแท้(DMF)
    เด็กอายุ 12 ปี (ป.6) ไม่มีเหงือกเลือดออก 
    เด็กอายุ 12 ปี (ป.6) มีฟันตกกระ
  กลุ่มอายุ 15-17 ปี ร้อยละของเด็กที่มีฟันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 28 ซี่
    ร้อยละของเด็กที่มีสภาวะปริทันต์ปกติ
  กลุ่มอายุ 35-44ปี  ร้อยละของประชากรที่มีฟันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่
  กลุ่มอายุ 60 ปี ร้อยละของประชากรที่มีฟันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่
    ร้อยละประชากรที่มีฟันใช้งานที่เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ)
    ผู้สูงอายุที่มีคู่สบฟันหลังเป็นฟันแท้กับฟันแท้ 4 คู่ขึ้นไป 
    ผู้สูงอายุที่มีคู่สบฟันหลังเป็นฟันแท้กับฟันเทียมหรือฟันเทียมกับฟันเทียม 4 คู่ขึ้นไป