1
Untitled Document

ข้อมูลข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงานรายปี ระดับอำเภอ

คำอธิบายข้อมูล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้จังหวัดใช้วางแผนประเมินผล
ข้อมูลเป้าหมาย พื้นฐานงานทันตสาธารณสุขชุดนี้ กำหนดให้ผู้ปรับปรุงคือ user ระดับจังหวัด(สสจ.) และ ระดับอำเภอ(CUP)
โดยปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือน กันยายน-ตุลาคม ประชากรให้ใช้ประชากรกลางปี จากทะเบียนราษฎร์
และให้ ใช้ข้อมูลอ้างอิงชุดเดียวกันกับ Data center , กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
แนวทางการพัฒนา : - จังหวัดสามารถขอข้อมูลจาก กลุ่มงานยุทธศาสตร์ เป็น excel ที่มี column รหัสอำ เภอ ปี และจำนวนกลุ่มเป้าหมายและ ใช้โปรแกรมนำเข้าได้
Untitled Document
เลือก ปี
เลือกจังหวัด