1
Untitled Document

Untitled Document | รายงานส่งเสริมป้องกัน | รายงานบริหารวิชาการ | Untitled Document

Untitled Document
  เลือก CUP เลือกปีงบประมาณ
ข้อมูลรายงานบริการที่ไม่ทำกับบุคคล งาน ส่งเสริมป้องกัน
  CUP ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
แปรงฟัน
หลังอาหาร
กลางวัน 
ศูนย์เด็กเล็ก
จัดผลไม้
เป็น
อาหารว่าง
ให้เด็ก
3-5 วัน
/สัปดาห์ 
รร.ประถม
ศึกษา
จัดกิจกรรม
แปรงฟัน
หลังอาหาร
กลางวัน
ทุกวัน 
รร.ประถม
ศึกษา
จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพ
ช่องปาก
ในชั้น
อนุบาล 
รร.ประถม
ศึกษา ปลอด
น้ำอัดลม 

รร.ประถม
ศึกษาตรวจ
สุขภาพ
ช่องปาก
ปีละ
2 ครั้ง 
รร.ประถม
ศึกษา
ไม่ขายขนม
/เครื่องดื่ม
ที่เสี่ยงต่อ
ฟันผุ 
รร.ประถม
ศึกษา
มีบริการ
น้ำดื่ม
สะอาด

รร.ประถม
ศึกษา
มีการจัดการ
เรียนรู้
ทันตสุขภาพ
ตามหลักสูตร 
ผู้สูงอายุ
มีการ
แปรงฟัน
ก่อนนอน
ทุกวัน
ด้วยตนเอง
หรือผู้ดูแล 
ชมรม
ผู้สูงอายุ
จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
ดูแลสุขภาพ
ช่องปาก
ตนเอง 
การเก็บ
น้ำดื่ม
น้ำบริโภค
ตรวจหา
ปริมาณ
ฟลูออไรด์
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0