1
Untitled Document
Untitled Document
  เลือก CUP เลือกปีงบประมาณ
รายงานบริหาร วิชาการ ชุมชน แยกราย CUP

รายงานบริหาร ประกอบด้วย

งานคุณภาพและสำรวจสภาวะทันตสุขภาพ

กิจกรรมรณรงค์ และวิชาการ

รายงานทั้งหมด

  รายชื่อ CUP .................................. จัดทำ
ยุทธ
ศาสตร์
สุขภาพ
ช่องปาก
ระดับ
จังหวัด 
จัดทำ
แผนงาน
โครงการ 
การ
จัดซื้อ
จัดจ้าง 
เบิกจ่าย
สิ่งสนับ
สนุนต่างๆ 
จัดทำ
ทะเบียน
และปรับปรุง
ทะเบียน
วัสดุ,
ครุภัณฑ์ 
การ
จัดทำ
และ
ควบคุม
การเบิก
จ่ายงบ
ประมาณ 
บริหาร
งาน
บุคคล 
นิเทศ
ติดตาม
ประเมิน
ผล 
ตรวจสอบ
ควบคุม
การปฏิบัติ
งาน
ตามมาตร
ฐาน
หรือ
วิธีปฏิบัติ 
สำรวจ
หรือจัดทำ
ฐานข้อมูล
สภาวะทันต
สุขภาพ
ตาม
กลุ่มอายุ
กิจกรรม
รณรงค์
ในสถาน
บริการ
(เจ้าภาพ
หลัก)
ครั้ง
กิจกรรม
รณรงค์
ในสถาน
บริการ
(เจ้าภาพ
หลัก)
คน
กิจกรรม
รณรงค์
ในสถาน
บริการ
(เจ้าภาพ
หลัก)
วัน

กิจกรรม
รณรงค์
ในสถาน
บริการ
(ร่วมจัด
กิจกรรม)

กิจกรรม
รณรงค์
นอกสถาน
บริการ
(เจ้าภาพ
หลัก)
ครั้ง
กิจกรรม
รณรงค์
นอกสถาน
บริการ
(เจ้าภาพ
หลัก) คน
กิจกรรม
รณรงค์
นอกสถาน
บริการ
(เจ้าภาพ
หลัก) วัน
กิจกรรม
รณรงค์
นอกสถาน
บริการ
(ร่วมจัด
กิจกรรม) 
จัด
ประชุม
วิชาการ
อบรมและ
ให้ความรู้ 
เป็น
วิทยากร
คน
เป็น
วิทยากร ครั้ง
จัดทำ
งาน
วิจัย
จัด
กิจกรรม
ชุมชน (เจ้าภาพ
หลัก) ครั้ง

จัด
กิจกรรม
ชุมชน (เจ้าภาพ
หลัก)
คน

จัด
กิจกรรม
ชุมชน (เจ้าภาพ
หลัก)
วัน
จัด
กิจกรรม
ชุมชน
(ร่วมจัด
กิจกรรม) 
การตรวจ
มาตรฐาน
สถาน
บริการ
ทันตกรรม
เอกชน 

การ
ตรวจสอบ
ข้อร้อง
เรียน
ทางทันต
กรรม 

  ผลงานรวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0