1
Untitled Document Untitled Document
เลือก ปี เลือกงวด เลือกจังหวัด     
เลือก CUP

การตรวจสภาวะทันตสุขภาพในระบบเฝ้าระวังของนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์
งวดที่ 1 ปี 2562

 

แสดงข้อมูลระดับ :: จังหวัด : กำหนดการ update ข้อมูล งวดเทอม 1 ภายในเดือน กรกฎาคม     งวดเทอม 2 ภายในเดือน มกราคม                    

 
โรงเรียน
จำนวนนักเรียน
สถานภาพของโรคเหงือก
สถานภาพของโรคฟันแท้ผุ
ผลการวิเคราะห์
ป6ปราศจากฟันผุ
แปรงฟันก่อนนอน
 
ที่
 
CUP
ID
จำนวน

ให้ทันต
สุขศึกษา

แปรงฟัน
หลังอาหาร
กลางวัน

ปลอด
ขนมกรุบ กรอบ,น้ำหวาน น้ำอัดลม
(เริ่ม ตค2557)

ปลอด
น้ำ
อัดลม
นร.
ทั้งหมด
ตรวจ
ฟัน

ระดับ 
 ก.


(0)


ระดับ  ข ค ง

(1)

ระดับ
จ.

(7)

 
ข ค ง + จ
 
ไม่ผุ
           
ผุ
ข+จ.
จ.
ฟันผุ
ป6
ป6ปราศจากฟันผุ
ร้อยละ
นร.แปรงฟันก่อนนอน
วันที่ Update
   
 
โรง
โรง
โรง
โรง
โรง
คน
คน
คน
%
คน
%
คน
%
คน
%
คน
%
คน
%
> 50%
> 10%
> 20%
คน
คน
%
คน
 
1 รพสต.บ้านสองห้องตำบลบ้านด่าน 03076
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 00019
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
3 โรงพยาบาลกระสัง 10896
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
4 โรงพยาบาลคูเมือง 10895
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
5 โรงพยาบาลชำนิ 10912
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
6 โรงพยาบาลนางรอง 10897
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
7 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 10907
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
8 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 10667
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
9 โรงพยาบาลบ้านกรวด 10901
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
10 โรงพยาบาลบ้านด่าน 28020
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
11 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 10913
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
12 โรงพยาบาลประโคนชัย 10900
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
13 โรงพยาบาลปะคำ 10906
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
14 โรงพยาบาลพลับพลาชัย 10909
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
15 โรงพยาบาลพุทไธสง 10902
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
16 โรงพยาบาลละหานทราย 10899
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
17 โรงพยาบาลลำปลายมาศ 10904
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
18 โรงพยาบาลสตึก 10905
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
19 โรงพยาบาลหนองกี่ 10898
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
20 โรงพยาบาลหนองหงส์ 10908
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
21 โรงพยาบาลห้วยราช 10910
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
22 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 11619
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
23 โรงพยาบาลแคนดงเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา 23578
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
24 โรงพยาบาลโนนดินแดง 10914
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
25 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 10911
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
    รวม   0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
 

 

* หมายเหตุ รายงานงวด 1 กับ งวด2 ในปีพศ.เดียวกันเป็นผลการตรวจเด็กคนละกลุ่มกัน