1
Untitled Document Untitled Document
เลือก ปี เลือกงวด เลือกจังหวัด     
เลือก CUP

การตรวจสภาวะทันตสุขภาพในระบบเฝ้าระวังของนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
งวดที่ 2 ปี 2561

 

แสดงข้อมูลระดับ :: จังหวัด : กำหนดการ update ข้อมูล งวดเทอม 1 ภายในเดือน กรกฎาคม     งวดเทอม 2 ภายในเดือน มกราคม                    

 
โรงเรียน
จำนวนนักเรียน
สถานภาพของโรคเหงือก
สถานภาพของโรคฟันแท้ผุ
ผลการวิเคราะห์
ป6ปราศจากฟันผุ
แปรงฟันก่อนนอน
 
ที่
 
CUP
ID
จำนวน

ให้ทันต
สุขศึกษา

แปรงฟัน
หลังอาหาร
กลางวัน

ปลอด
ขนมกรุบ กรอบ,น้ำหวาน น้ำอัดลม
(เริ่ม ตค2557)

ปลอด
น้ำ
อัดลม
นร.
ทั้งหมด
ตรวจ
ฟัน

ระดับ 
 ก.


(0)


ระดับ  ข ค ง

(1)

ระดับ
จ.

(7)

 
ข ค ง + จ
 
ไม่ผุ
           
ผุ
ข+จ.
จ.
ฟันผุ
ป6
ป6ปราศจากฟันผุ
ร้อยละ
นร.แปรงฟันก่อนนอน
วันที่ Update
   
 
โรง
โรง
โรง
โรง
โรง
คน
คน
คน
%
คน
%
คน
%
คน
%
คน
%
คน
%
> 50%
> 10%
> 20%
คน
คน
%
คน
 
1 รพ.ซับใหญ่ 04007
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 00024
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 10971
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 โรงพยาบาลคอนสาร 10981
18
18 18 14
14
1,648
1,613
1,317
81.6
104
6.4
213
13.2
317
19.7
1,192
73.9
421
26.1
XX
XX
224
129
57.6
339
5 โรงพยาบาลจัตุรัส 10974
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
6 โรงพยาบาลชัยภูมิ 10702
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
7 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 10975
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
8 โรงพยาบาลบ้านเขว้า 10970
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
9 โรงพยาบาลบ้านแท่น 10979
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
10 โรงพยาบาลภักดีชุมพล 10982
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
11 โรงพยาบาลภูเขียว 10978
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
12 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 10976
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
13 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 10973
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
14 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 10972
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
15 โรงพยาบาลเทพสถิต 10977
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
16 โรงพยาบาลเนินสง่า 10983
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
17 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 10980
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
    รวม   18 18 18 14
14
1,648
1,613
1,317
81.6
0
6.4
213
13.2
317
19.7
1,192
73.9
421
26.1
XX
XX
224
129
57.6
339
 

 

* หมายเหตุ รายงานงวด 1 กับ งวด2 ในปีพศ.เดียวกันเป็นผลการตรวจเด็กคนละกลุ่มกัน