1
Untitled Document Untitled Document
เลือก ปี เลือกงวด เลือกจังหวัด     
เลือก CUP

การตรวจสภาวะทันตสุขภาพในระบบเฝ้าระวังของนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
งวดที่ 1 ปี 2561

 

แสดงข้อมูลระดับ :: จังหวัด : กำหนดการ update ข้อมูล งวดเทอม 1 ภายในเดือน กรกฎาคม     งวดเทอม 2 ภายในเดือน มกราคม                    

 
โรงเรียน
จำนวนนักเรียน
สถานภาพของโรคเหงือก
สถานภาพของโรคฟันแท้ผุ
ผลการวิเคราะห์
ป6ปราศจากฟันผุ
แปรงฟันก่อนนอน
 
ที่
 
CUP
ID
จำนวน

ให้ทันต
สุขศึกษา

แปรงฟัน
หลังอาหาร
กลางวัน

ปลอด
ขนมกรุบ กรอบ,น้ำหวาน น้ำอัดลม
(เริ่ม ตค2557)

ปลอด
น้ำ
อัดลม
นร.
ทั้งหมด
ตรวจ
ฟัน

ระดับ 
 ก.


(0)


ระดับ  ข ค ง

(1)

ระดับ
จ.

(7)

 
ข ค ง + จ
 
ไม่ผุ
           
ผุ
ข+จ.
จ.
ฟันผุ
ป6
ป6ปราศจากฟันผุ
ร้อยละ
นร.แปรงฟันก่อนนอน
วันที่ Update
   
 
โรง
โรง
โรง
โรง
โรง
คน
คน
คน
%
คน
%
คน
%
คน
%
คน
%
คน
%
> 50%
> 10%
> 20%
คน
คน
%
คน
 
1 รพ.ซับใหญ่ 04007
14
14 14 13
14
1,097
1,017
933
91.7
44
4.3
31
3.0
75
7.4
701
68.9
316
31.1
XX
185
109
58.9
684
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 00024
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
3 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 10971
136
8 8 4
4
628
605
479
79.2
28
4.6
98
16.2
126
20.8
527
87.1
78
12.9
XX
106
83
78.3
446
4 โรงพยาบาลคอนสาร 10981
41
41 41 34
34
3,526
3,418
2,679
78.4
490
14.3
347
10.2
837
24.5
2,462
72.0
956
28.0
XX
XX
570
313
54.9
1,030
5 โรงพยาบาลจัตุรัส 10974
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
6 โรงพยาบาลชัยภูมิ 10702
26
26 26 26
26
1,832
1,684
730
43.3
443
26.3
530
31.5
973
57.8
1,506
89.4
178
10.6
XX
XX
315
252
80.0
1,555
7 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 10975
24
24 24 21
21
1,848
1,773
1,394
78.6
290
16.4
89
5.0
379
21.4
1,266
71.4
507
28.6
XX
342
177
51.8
1,773
8 โรงพยาบาลบ้านเขว้า 10970
31
31 31 26
30
2,182
2,110
1,858
88.1
107
5.1
242
11.5
349
16.5
1,895
89.8
215
10.2
XX
379
306
80.7
1,856
9 โรงพยาบาลบ้านแท่น 10979
32
32 32 23
31
2,744
2,618
1,875
71.6
139
5.3
609
23.3
748
28.6
2,269
86.7
349
13.3
XX
442
389
88.0
1,864
10 โรงพยาบาลภักดีชุมพล 10982
18
18 18 5
18
1,907
1,837
1,517
82.6
263
14.3
57
3.1
320
17.4
1,378
75.0
459
25.0
XX
315
211
67.0
893
11 โรงพยาบาลภูเขียว 10978
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
12 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 10976
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
13 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 10973
16
16 16 0
11
2,504
2,504
1,983
79.2
139
5.6
39
1.6
178
7.1
1,670
66.7
834
33.3
XX
420
158
37.6
420
14 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 10972
4
4 4 4
4
493
473
473
100.0
13
2.7
10
2.1
23
4.9
443
93.7
30
6.3
71
60
84.5
437
15 โรงพยาบาลเทพสถิต 10977
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
16 โรงพยาบาลเนินสง่า 10983
10
10 10 7
9
924
770
462
60.0
180
23.4
129
16.8
309
40.1
517
67.1
253
32.9
XX
XX
172
57
33.1
717
17 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 10980
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
    รวม   352 224 224 163
202
19,685
18,809
14,383
76.5
0
11.4
2,181
11.6
4,317
23.0
14,634
77.8
4,175
22.2
XX
XX
3,317
2,115
63.8
11,675
 

 

* หมายเหตุ รายงานงวด 1 กับ งวด2 ในปีพศ.เดียวกันเป็นผลการตรวจเด็กคนละกลุ่มกัน