1
Untitled Document Untitled Document
เลือก ปี เลือกงวด เลือกจังหวัด     
เลือก CUP

การตรวจสภาวะทันตสุขภาพในระบบเฝ้าระวังของนักเรียนประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
งวดที่ 1 ปี 2561

 

แสดงข้อมูลระดับ :: จังหวัด : กำหนดการ update ข้อมูล งวดเทอม 1 ภายในเดือน กรกฎาคม     งวดเทอม 2 ภายในเดือน มกราคม                    

 
โรงเรียน
จำนวนนักเรียน
สถานภาพของโรคเหงือก
สถานภาพของโรคฟันแท้ผุ
ผลการวิเคราะห์
ป6ปราศจากฟันผุ
แปรงฟันก่อนนอน
 
ที่
 
CUP
ID
จำนวน

ให้ทันต
สุขศึกษา

แปรงฟัน
หลังอาหาร
กลางวัน

ปลอด
ขนมกรุบ กรอบ,น้ำหวาน น้ำอัดลม
(เริ่ม ตค2557)

ปลอด
น้ำ
อัดลม
นร.
ทั้งหมด
ตรวจ
ฟัน

ระดับ 
 ก.


(0)


ระดับ  ข ค ง

(1)

ระดับ
จ.

(7)

 
ข ค ง + จ
 
ไม่ผุ
           
ผุ
ข+จ.
จ.
ฟันผุ
ป6
ป6ปราศจากฟันผุ
ร้อยละ
นร.แปรงฟันก่อนนอน
วันที่ Update
   
 
โรง
โรง
โรง
โรง
โรง
คน
คน
คน
%
คน
%
คน
%
คน
%
คน
%
คน
%
> 50%
> 10%
> 20%
คน
คน
%
คน
 
1 รพ.ซับใหญ่ 04007
14
14 14 13
14
1,097
1,017
933
91.7
44
4.3
31
3.0
75
7.4
701
68.9
316
31.1
XX
185
109
58.9
684
2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 00024
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
3 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ 10971
5
5 5 3
3
299
280
246
87.9
12
4.3
22
7.9
34
12.1
264
94.3
16
5.7
50
44
88.0
209
4 โรงพยาบาลคอนสาร 10981
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
5 โรงพยาบาลจัตุรัส 10974
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
6 โรงพยาบาลชัยภูมิ 10702
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
7 โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ 10975
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
8 โรงพยาบาลบ้านเขว้า 10970
31
31 31 26
30
2,182
2,110
1,858
88.1
107
5.1
242
11.5
349
16.5
1,895
89.8
215
10.2
XX
379
306
80.7
1,856
9 โรงพยาบาลบ้านแท่น 10979
15
15 15 9
15
1,508
1,446
906
62.7
111
7.7
440
30.4
551
38.1
1,268
87.7
178
12.3
XX
133
110
82.7
1,025
10 โรงพยาบาลภักดีชุมพล 10982
13
13 13 0
13
1,433
1,375
1,061
77.2
263
19.1
51
3.7
314
22.8
1,012
73.6
363
26.4
XX
245
151
61.6
580
11 โรงพยาบาลภูเขียว 10978
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
12 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว 10976
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
13 โรงพยาบาลหนองบัวแดง 10973
16
16 16 0
11
2,504
2,504
1,983
79.2
139
5.6
39
1.6
178
7.1
1,670
66.7
834
33.3
XX
420
158
37.6
420
14 โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ 10972
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
15 โรงพยาบาลเทพสถิต 10977
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
16 โรงพยาบาลเนินสง่า 10983
9
9 9 7
8
791
770
462
60.0
180
23.4
129
16.8
309
40.1
517
67.1
253
32.9
XX
XX
172
57
33.1
717
17 โรงพยาบาลแก้งคร้อ 10980
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XX
0
0
0
    รวม   103 103 103 58
94
9,814
9,502
7,449
78.4
0
9.0
954
10.0
1,810
19.0
7,327
77.1
2,175
22.9
XX
XX
1,584
935
59.0
5,491
 

 

* หมายเหตุ รายงานงวด 1 กับ งวด2 ในปีพศ.เดียวกันเป็นผลการตรวจเด็กคนละกลุ่มกัน