ตัวชี้วัดเป้าหมายการดำเนินงานทันตสาธารณสุข เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 ปี2557 
ภาพ cup dill down รายหน่วยบริการ และแสดงรายเดือน 
ลำดับที่    ตัวชี้วัด  เกณฑ์ ICD10TM เงื่อนไขพิเศษ แหล่งข้อมูล
1   เด็กปฐมวัย 3 ปี มีฟันผุไม่เกิน ร้อยละ 57 < 57%     suyvey+43 แฟ้ม
  เป้าหมาย จำนวนเด็กอายุ 3 ปี -3 ปี 11 เดือน 29 วัน       แฟ้ม person
  ผลงาน จำนวนเด็กอายุ 3 ปี -3 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีฟันผุ     ได้รับการวินิจฉัยโดยทันตบุคลากร แฟ้ม dental ฟันน้ำนม
- ฟันน้ำนมผุที่ไม่ได้อุด หรือ
- จำนวนฟันน้ำนมที่ได้รับการอุด หรือ
- ฟันน้ำนมที่ถอนหรือหลุด
2   เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก และได้รับการฝึกทักษะ การแปรงฟันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 >=75%      
  เป้าหมาย เด็ก 0-2 ปี 11 เดือน 29 วัน       person
  ผลงาน จำนวนเด็กอายุ 0-3 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน) ที่ได้รับการตรวจช่องปาก และได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน        
    2.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก   2330011 ฟันน้ำนม ครบ บังคับ
1.ประเภทผู้รับบริการ (ก่อนวัยเรียน)
2.สถานที่ (ใน/นอก รร.)
3.ฟันน้ำนม 4 ช่อง ไม่เป็นช่องว่าง
43 แฟ้ม
-procedue_opd
-dental
    2.2 ได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน (ลงมือ)   2338610   43 แฟ้ม
-procedue_opd
3   เด็กต่ำกว่า 3 ปี ได้รับ ฟลูออไรด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (คน) >=50%      
  เป้าหมาย เด็ก 6 เดือน -2 ปี 11 เดือน 29 วัน     นับตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป person ณ 1 ต.ค.56 typeare=1,3 dischar9 
  ผลงาน จำนวนเด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่ได้รับฟลูออไรด์   2377020, 2377021   43 แฟ้ม
4   เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการตรวจช่องปาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 87 >=87%      
  เป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด       บัญชี 5 (Sync)
  ผลงาน จำนวนเด็กนักเรียน ป.1 ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก   2330011   43 แฟ้ม Proced
1. ประเภท วัยเรียน
2. สถานที่ นอก/ใน
3. ฟันแท้ 4 ช่อง
4. ฟันน้ำนม 4 ช่อง
5. สภาวะปริทันต์ 6 ช่อง
7.สถานศึกษา
8.ระดับสถานศึกษา
5   เด็กนักเรียน ป.1 ได้รับการ Sealant ร้อยละ 45 >=45%      
  เป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียน ป.1 ทั้งหมด       บัญชี 5 (Sync)
  ผลงาน จำนวนเด็กนักเรียน ป.1 ที่ได้รับ sealant   2387030   43 แฟ้ม Procede
6   เด็ก ป.1-6 (อายุ 6-12 ปี) ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมร้อยละ 20 (คน) เป้าหมายเด็กนักเรียน ป.1- ป.6 >=20%      
  เป้าหมาย จำนวนเด็กนักเรียน ป.1-6 ทั้งหมด       บัญชี 5 (sync)
  ผลงาน จำนวนเด็กนักเรียน ป.1-6 ที่ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรม
  รักษาทุกรายการ
ยกเว้น การตรวจ และให้สุขศึกษา
2330010,2330011
,2338610
  43 แฟ้ม
7   ประชาชนได้รับบริการร้อยละ 20(คน/ครั้ง) >=20%      
  เป้าหมาย จำนวนประชาชนในเขตรับผิดชอบทั้งหมด       person, typearea1,3, discha=9
  ผลงาน จำนวนคน/ครั้งของประชนในเขตรับผิดชอบที่ได้รับบริการทันตกรรม   ทุกสิทธิ์ ทุกประเภท
รวมส่งเสริมป้องกัน
รักษา (ไม่ตัด
2330010,2330011)
   
8   ผู้สูงอายุ (UC) ได้รับการบริการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทุกประเภท 80%      
  เป้าหมาย จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งหมด     ตาม สปสช. สปสช.
  ผลงาน จำนวนผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุ (UC) ได้รับการบริการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทุกประเภท       รายงาน e-claim สปสช. (REP)
9   ผู้สุงอายุทุกสิทธิ์ รอคิวฟันเทียมทั้งปากไม่เกิน 4 เดือน นับเมื่อเตรียมช่องปากเสร็จ  < 4 เดือน   web service  
  เป้าหมาย จำนวนผู้สูงอายุที่รอคิวใส่ฟันเทียมทั้งหมด     ทุกสิทธิ์  
  ผลงาน จำนวนผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมภายในไม่เกิน 4 เดือน นับจากวันที่เตรียมช่องปากเสร็จแล้ว     ทุกสิทธิ์  DentQ
10   โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม (การควบคุมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75) >=75%   web service  
  เป้าหมาย จำนวนโรงเรียนทั้งหมด        
  ผลงาน จำนวน รร.ที่มีการควบคุมน้ำหวาน และขนมกรุบกรอบ        
    จำนวน รร.ที่มีการควบคุมน้ำหวาน         
    จำนวน รร.ที่มีการควบคุมขนมกรุบกรอบ        
11   จำนวน รพ.สต.ให้บริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์คุณภาพร้อยละ 45 45%     Identdata
  เป้าหมาย จำนวน รพ.สต.ทั้งหมด        
  ผลงาน จำนวน รพ.สต.ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์     จำนวน รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาล (ไม่ต้องหมุนเวียน) + รพ.สต.ที่มีการให้บริการตามเกณฑ์ นับผลงาน 80% ของสัปดาห์ ตั้งแต่ธันวา 56 - กรกฎา 57 หรือ การตรวจราชการครั้งที่ 2
เพิ่มผลงานการออกหน่วยให้บริการ เรื่อง อุด ขูด ถอน sealent ฟันเทียม ฟลูออไรด์ อื่น ๆ