Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document

พิมพ์

ข้อมูลทันตบุคลากรสำหรับการนิเทศงานแยกรายอำเภอ ปี 2561

( สามารถคลิ้กที่ตัวเลขจำนวนบุคลากรเพื่อแสดงรายชื่อได้)

id รหัสอำเภอ ประชากร

รพ.


รพสต.

ทันต
แพทย์GIS
(1:10000)

ทันต
แพทย์
มีจริง

สัดส่วน
ทพ./ปชก

 

ทันตา
ภิบาล
GIS
(1:8000)

จำนวน
ทันตา
ภิบาล
มีจริง

สัดส่วน
ทภ./ปชก

 

จำนวน
ทันตา
ภิบาล
ในสสจ.

จำนวน
ทันตา
ภิบาล ในรพ.
จำนวน
ทันตา
ภิบาล ในรพสต.
จำนวน
นวก.

จำนวน
ผู้ช่วย
ทันต
แพทย์

จำนวน
ลูกจ้าง
ยูนิต
ทันตกรรม
ควรมี
ยูนิต
มีจริง

ยูนิต
:operator

  รวม 0 0 0   0 1:   0 1: 0 0 0 0 0 0