Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document

พิมพ์

             ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการนิเทศงานแยกรายอำเภอ ปี 2561

id อำเภอ ประชากร ประชากรUC จำนวน
CUP

จำนวน
รพ.

จำนวน
รพสต.
  รวม 0 0 0 0 0

ข้อมูล ประชากร นำมาจาก รายงานจำนวนประชากรรายอำเภอ สสจ.เป็นผู้กรอกข้อมูล