Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document

..

..

  รายการรายงานด้านทรัพยากรทันตสาธารณสุข ผลงาน
1 งบประมาณ(ทั้งปี) ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ 0
2 เบิกจ่าย ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพ ไม่มีข้อมูลในระบบ
3 งบประมาณ(ทั้งปี) ด้านบำบัดรักษาทางทันตกรรมและทันตกรรมป้องกัน 0
4 เบิกจ่าย ด้านบำบัดรักษาทางทันตกรรมและทันตกรรมป้องกัน ไม่มีข้อมูลในระบบ
5 งบประมาณ(ทั้งปี) ด้านพัฒนาบุคลากร 0
6 เบิกจ่าย ด้านพัฒนาบุคลากร ไม่มีข้อมูลในระบบ
7 รวม (งบประมาณ(ทั้งปี)) 0
8 รวม(เบิกจ่าย) 0
9 รพ.แม่ข่าย ยูนิตทันตกรรม 0
10 สอ./PCU ยูนิตทันตกรรม 0
11 1. ยูนิตทันตกรรม(รวม) 0
12 รพ.แม่ข่าย เครื่อง Dental X-ray 0
13 สอ./PCU เครื่อง Dental X-ray 0
14 2. เครื่อง Dental X-ray(รวม) 0
15 รพ.แม่ข่าย เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ 0
16 สอ./PCU เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ 0
17 3. เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่(รวม) 0
18 รพ.แม่ข่าย เครื่องขูดหินปูน 0
19 สอ./PCU เครื่องขูดหินปูน 0
20 4. เครื่องขูดหินปูน(รวม) 0
21 รพ.แม่ข่าย เครื่องฉายแสงอุดฟัน 0
22 สอ./PCU เครื่องฉายแสงอุดฟัน 0
23 5. เครื่องฉายแสงอุดฟัน(รวม) 0
24 รพ.แม่ข่าย เครื่องปั่นสารผสมอุดฟัน 0
25 สอ./PCU เครื่องปั่นสารผสมอุดฟัน 0
26 6. เครื่องปั่นสารผสมอุดฟัน(รวม) 0
27 มีทันตบุคลากรประจำทุกวัน 0
28 มีทันตบุคลากรหมุนเวียน 0
29 ไม่มีทันตบุคลากร 0
30 สถานะของสถานบริการสุขภาพ(รวม)
31 ทันตแพทย์ทั่วไป(GP) 0
32 2. ทันตแพทย์เฉพาะสาขา
33 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
34 ศัลยกรรมช่องปากฯ
35 ทันตกรรมหัตถการ
36 วิทยาเอนโดดอนท์
37 ปริทันตวิทยา
38 ทันตกรรมสำหรับเด็ก
39 ทันตกรรมประดิษฐ์
40 ทันตกรรมจัดฟัน
41 ทันตกรรมทั่วไป(Super GP)
42 ทันตสาธารณสุข/สาธารณสุข
43 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
44 ผู้ช่วยทันตแพทย์
45 ลูกจ้างช่วยงานทันตกรรม
46 ช่างทันตกรรม
47 คนงาน