Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document

..

..

อำเภอ

ข้อมูลความพร้อมทันตาภิบาลและชุดครุภัณฑ์ใน รพสต แยกรายอำเภอ ปี 2561

( สามารถ เลือกอำเภอที่เมนูด้านข้างและคลิ้กที่ตัวเลขจำนวนบุคลากรเพื่อแสดงรายชื่อได้)

id อำเภอ รพสต. มีทันตาภิบาล มีทันตกรรมครบชุด
    รวม 0 0

ทันตกรรมครบชุด หมายถึง unitทันตกรรม,เครื่องขูดหินน้ำลาย,เครื่องปั่นอมัลกัม,เครื่องฉายแสงอุดฟัน